Categories
Articles Entrepreneurship

Методология за предсказване на успеха на стартиращи компании

Резюме: Методиката и моделите за предсказване на успеха на стартиращи компании, представени в статията, са резултат от тригодишно проучване на предприемаческата екосистема в България. Предложени са модел на процеса на създаване на компания и модел за предсказване на успеха, които са базирани на проведено качествено изследване. Проведено е и количествено изследване върху набор от данни за 136 компании. Чрез прилагането на метода факторен анализ, са потвърдени предложените в модела категории и подкатегории фактори, определящи успеха на стартиращите компании. С помощта на софтуерните продукти за извличане на знания от данни – IBM SPSS Modeler и Weka са синтезирани класификационни модели, които с висока точност предсказват успеха. Получените резултати са приложени и внедрени в I3SP – информационна система за предсказване на успеха на стартиращи компании.

Abstract: The methodology and the success prediction models presented in the articles are results from three years of research of the entrepreneurial ecosystem in Bulgaria. A model of the process of creating a company and a success prediction model have been proposed, based on the conducted qualitative research. A qualitative research on a dataset for 136 companies has been conducted. The method factor analysis confirms the proposed categories and subcategories of factors in the model, which determine the success of start-ups. Classification models, which predict the success of start-ups with high accuracy, have been synthesized by applying the data mining software products IBM SPSS Modeler and Weka. The results are applied and implemented in I3SP – Information System for Start-ups Success Prediction.

Автори: Янков, Б.

Публикация: Янков, Б.: Методология за предсказване на успеха на стартиращи компании, списание “Автоматика и информатика” 3/2015, pp. 38-45 (2015)

Download the full paper.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *