Categories
Entrepreneurship

Методология за предсказване на успеха за технологични стартиращи компании в България – дисертация

Дисертация на тема: Методология за предсказване на успеха за технологични стартиращи компании в България – Модели и софтуер за прогнозиране на успеха на стартиращи компании

Структура на дисертацията

Текстът на дисертацията е организиран в 5 глави, списък на фигурите, списък на таблиците, основни използвани термини, заключение, библиография и 3 приложения.

Глава 1 въвежда накратко в проблемната област и запознава най-общо с проблема за липсата на модели за предсказване на успеха на стартиращи компании, адаптирани за българския пазар. В тази глава се изяснява важността на проблема. Определят се целите и задачите на настоящата дисертация – създаване на методология, модели и софтуерен инструмент за предсказване на успеха на стартиращи технологични компании от България.

Глава 2 представлява подробен обзор на проблемната област и на вече известните методи, подходи и модели за решаване на задачи, подобни на задачата от дисертацията. В тази глава се дефинират понятията технологично предприемачество, стартираща компания и успешна стартираща компания. Разгледани са и са сравнени софтуерни продукти за предсказване на успеха на стартиращи компании, които са мотивация за разработка на софтуера към дисертацията. Проучени са и са избрани софтуерни продукти за извличане на знания от данни, които ще бъдат приложени в изследването. Анализирани са и са избрани технологиите за разработка, които ще бъдат използвани при реализацията на софтуерна система.

Глава 3 представя разработените от автора методология и модели за предсказване на успеха на компании от България. Предложени са теоретични абстрактни модели на процеса на създаване на компания и на успешна компания. Моделът на успешна компания е разработен в детайли, като са описани конкретните фактори за успех. Предложените модели представляват хипотези, които са проверени чрез качествено и количествено изследване, описани в Глава 4.

Глава 4 представя изследвания и експерименти, базирани на изготвения теоретичен модел на успеха на стартираща компания от Глава 3. Моделът е подобрен с помощта на провеждане на качествено изследване – интервюта с предприемачи и собственици на компании. След това, той е валидиран с помощта на изследване с количествен метод и прилагане на методология за извличане на знания от данни, като за целта са използвани различни софтуерни продукти. Направен е факторен анализ, с който са потвърдени предложените категории фактори за успеха на стартиращи компании. Създадени са модели за предсказване на успеха, чиято точност е проверена посредством метода на кръстосана валидация. Получените модели са сравнени и са разгледани алгоритмите, използвани за тяхното синтезиране. Идентифицирани са ключовите фактори за успех на стартиращи компании от България.

Глава 5 представлява подробно описание на реализирания софтуер за предсказване на успеха на стартиращи компании. Разгледани са изискванията към софтуерния продукт и са избрани технологиите за разработка. Представена е цялостната архитектура на приложението и в детайли са описани основните модули от нея и използваните външни библиотеки. Представени са резултати от тестването и приложението на софтуера на практика.

Автор: Янков, Б.

Публикация: Янков, Б.: Методология за предсказване на успеха за технологични стартиращи компании в България, Модели и софтуер за прогнозиране на успеха на стартиращи компании, докторска дисетрация, София (2015)

Изтеглете цялата дисертация.

PhD thesis on: Methodology for Bulgarian Technological Start-ups Success Prediction, Models and a software application for success prediction of start-up companies

Author: Yankov, B.

Download the full thesis.

Publication: Yankov, B.: Methodology for Bulgarian Technological Start-ups Success Prediction, Models and a software application for success prediction of start-up companies, Doctoral Dissertation, Sofia (2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *