Методология за предсказване на успеха на стартиращи компании

Резюме: Методиката и моделите за предсказване на успеха на стартиращи компании, представени в статията, са резултат от тригодишно проучване на предприемаческата екосистема в България. Предложени са модел на процеса на създаване на компания и модел за предсказване на успеха, които са базирани на проведено качествено изследване. Проведено е и количествено изследване върху набор от данни […]

Методология за предсказване на успеха за технологични стартиращи компании в България – дисертация

Дисертация на тема: Методология за предсказване на успеха за технологични стартиращи компании в България – Модели и софтуер за прогнозиране на успеха на стартиращи компании Структура на дисертацията Текстът на дисертацията е организиран в 5 глави, списък на фигурите, списък на таблиците, основни използвани термини, заключение, библиография и 3 приложения.

Сравнение на класификационни модели за стартиращи компании

Резюме: Проведено е количествено изследване на факторите за успех на стартиращи компании от България. Наборът от данни за 136 компании е анализиран с помощта на софтуерните продукти за извличане на знания от данни – IBM SPSS Modeler и Weka. Като резултат са синтезирани класификационни модели за предсказване на успеха на стартиращи компании от България. Получените […]

Detailed Model of a Successful Startup

Have you ever wondered which factors make a successful startup stand out? I have prepared a model that lists the factors of importance for the success of young companies. Entrepreneurial Team Personality and Values Authonomy Confidence Initiative Locus of Control Need for Achievement Risk-taking Propensity Tolerance of Ambiguity Skills and Experience Entrepreneurship Skills Management Skills […]

Models and Tools for Technology Start-Up Companies Success Analysis

Abstract: The designs presented in the article are fastened in the authors’ years-long research on entrepreneurship and business model innovations. A quantitative research was performed to derive a model for predicting the success of Bulgarian startup companies. The authors started this research with in-depth inquiries of start-up companies in Bulgaria. Under our guidance, several research analysts […]

Information System for Forecasting the Success of Bulgarian Start-up Companies

Abstract: An Information System (IS) for predicting the success of Bulgarian start-up companies has been designed and developed. The IS is based on a model for success prediction derived from a quantitative research of 137 Bulgarian start-up companies. Entrepreneurs fill in a survey and based on a prediction model the IS estimates the chances of […]

Synthesis of Predictive Models for Start-up Companies

Abstract: A quantitative research is performed to improve the accuracy of a previously derived model for predicting the success of Bulgarian start-up companies. The preceding research stages include an overview and analysis of older success prediction models, creation of a new abstract success prediction model, a venture creation process model, a qualitative and a quantitative […]

Start-up Companies Predictive Models Analysis

Abstract: A quantitative research is performed to derive a model for predicting the success of Bulgarian start-up companies. The preceding research stages included an overview and analysis of older success prediction models, a new abstract success prediction model, a venture creation process model and a qualitative research. The abstract success prediction model is extended with measurable […]

Изследване на успеха на стартиращи компании

Питате ли се, какъв е шансът един стартиращ бизнес да успее? Попълнете анкетата за стартиращи компании Какви качества трябва да притежават предприемачите, за да създадат успешната фирма? Ако знаете кои са слабите места на Вашата компания и кои са най-силните и предимства, дали това ще Ви помогне да успеете в бизнеса?

Research of Success Factors for Start-up Companies

Abstract: A new venture success prediction model is proposed based on an overview and analysis of success prediction models, analysis of the venture creation process, and a qualitative research – interviews with company owners. The success prediction model is extended with measurable variables. A survey to statistically validate the success prediction model is currently in […]